VI KAN HJÄLPA DIG MED:

ANSÖKNINGAR

Vi kan hjälpa dig med olika typer av ansökningshandlingar:

 • Bygglovansökan
 • Bygganmälan
 • Attefallsåtgärd
 • Enskilt avlopp
 • Ansökan som strandskyddsdispans
 • Icke lovpliktiga åtgärder

ENTREPRENADBESIKTNING

Vi utför olika typer av besiktningar av era nybyggnadsprojekt, stora som små, enligt ABS09, AB04 och ABT06. 

Vi utför bl.a

 • Syn före inflyttning
 • Kontrollbesiktning
 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning

Vi utför dock inte besiktning vid överlåtelse av fastighet. För dessa ärenden hänvisas till Anticimex och likande företag.

FÖRFRÅGNINGS- OCH UPPHANDLINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Administrativa föreskrifter är de regleringar och de råd och anvisningar som finns för byggnationer. Dessa administrativa föreskrifter beskriver detaljerat de beprövade byggnadstekniska lösningar som anses godkända på den svenska marknaden.

​​​​​​​Vid större byggprojket kan det vara nödvändigt med ett mer omfattande upphandlingsunderlag för att bl.a. tydliggöra rollerna i projektet. Vi kan hjälpa er med att upprätta administrativa föreskrifter enligt AMA AF.


RAMBESKRIVNING
En RAMbeskrivning, där man sätter ramen för projektet, kan vara ett bra hjälpmedel för att ha kontroll över kostnadsläget inför ett byggprojekt. En RAMbeskrivning beskriver krav på såväl utförande som funktioner och i förekommande fall materialval.


KONTRAKTSSKRIVNING
Det är många gånger viktigt att upprätta ett kontrakt som innehåller bestämmelser om vad som ska gälla mellan parterna. Ett kontrakt är en rättsligt bindande överenkommelse och inkluderar information om parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

KONTROLLANSVARIG

Vid ombyggnation, tillbyggnation eller nybyggnation krävs oftast att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.
​​​​​​​
Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Som kontrollansvarig ska vi tillsammans med dig som byggherre ta fram ett förslag till kontrollplan. Vi ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den som är kontrollansvarig ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vi ska också dokumentera gjorda byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig

 • Normal behörighet: för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus samt ändring i alla slags byggnader.
 • Kvalificerad behörighet (högst behörighet enligt PBL): nybyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar.


PROJEKTSTÖD OCH RÅDGIVNING

BAS P

Vi kan åta oss uppdrag som BAS P (byggarbetsmiljösamordnare) i projekteringsskedet och upprätta den arbetsmiljöplan som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.


PROJEKTSTÖD
Vi kan stötta byggherren eller entreprenören i byggrelaterade frågor under hela byggtiden, från start till färdigt projekt.


RÅDGIVNING

För mindre byggprojekt kan det ofta behövas stöd och rådgivning inför byggandet. Vi har stor erfarenhet av bygglovhantering, ärenden gällande enskilda avlopp och strandskydd mm och vet vilka handlingar och annat som kommunerna efterfrågar.

Vi har även stor erfarenhet av utformning av byggnader och vet vad som behöver beaktas inför ett byggprojekt.

RITUPPDRAG

Vi kan hjälpa dig med olika typer av ritningar, bl.a A-ritningar (bygglovsritningar) och K-ritningar (Konstruktionsritningar).

A-RITNINGAR

 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Fasadritningar
 • Situationsritningar
 • ​​​​​​​Markritningar
 • 3D-ritningar


K-RITNINGAR
Konstruktionsritningar visar i detalj hur huset är uppbyggt.
Kompletta konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

 • Grundplan
 • Stomplan
 • Bjälklagsplan
 • Takplan
 • K-sektioner
 • Detaljer
 • Väggelevationer
 • Eventuella måttplaner