INTEGRITETSPOLICY FÖR EILERT JOHANSSON BYGGKONSULT AB

1. INLEDNING
Individens personliga integritet och säkerhet för dennes personuppgifter är viktig för Eilert Johansson Byggkonsult AB (EJB). Vi ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver vår behandling av personuppgifter. 

2. INTEGRITETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
2.1 För vem gäller policyn
Denna Integritetspolicy är tillämplig på kunder och leverantörer.

2.2 För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för dig som är kund eller leverantör till EJB. Informationen hanteras av EJB för att vi ska kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att EJB ska kunna följa svensk lag.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
3.1 För dig som är kund eller leverantör

3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte samtycka till att lämna vissa personuppgifter kan det påverka vår affärsrelation med dig. EJB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt företaget. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

EJB behandlar personuppgifter om kunder och leverantörer för att:
(a) ni ska kunna ta del av våra tjänster eller tillhandahålla tjänster till företaget;
(b) administrera vår relation till er
(c) möjliggöra framtida affärsrelationer
(d) följa svensk lag

3.1.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar du ditt samtycke till att EJB behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

3.1.2.1 Kunder och leverantörer
Personuppgifter utgörs bland annat av namn, personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och möjliggöra affärsrelationer.

3.1.3 Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. EJB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som vi samlat in sparas under avtalstiden och därefter i tio (10) år.

4. SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER
EJB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggningsuppgifter krävs för tillgång till samtliga EJB:s system som hanterar personuppgifter. Alla anställda på EJB samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa vår informationssäkerhetspolicy.

5. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Eilert Johansson Byggkonsult AB, 556814–9263.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan få besked om vilka personuppgifter som EJB behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. 

Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar dina personuppgifter. 

Du har rätt att bli raderad under förutsättning att:

  • uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in
  • om uppgifterna sparades med ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • om behandlingen grundar sig på intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt


Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig och som du själv tillhandahållit oss.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska kunna tillhandahållas.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och EJB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

7. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

EJB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

8. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via telefon 0490-655 610 eller mail info@ej-byggkonsult.se 

Västervik 2018-05-21 KVALITETSSYSTEM I ENLIGHET MED ISO 9001

Vi utför vårt arbete i enlighet med ISO 9001 vilket bl.a. innebär att vi dokumenterar och följer upp våra uppdrag för att ständigt förbättra vårt arbete.

Om intresse finns kan vi lämna en mer utförlig beskrivning av vad vårt ISO-arbete innebär.MILJÖPOLICY I ENLIGHET MED ISO 14001

Vår målsättning är att ge förutsättningar för att det som utförs, där vi har möjlighet att påverka, ska ha så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi försöker även i vårt dagliga arbete tänka så miljösmart som möjligt som t.ex. samordning av resor, digitala möten, källsortering mm.

Vi har för miljöarbetet tagit fram en miljöplan enligt ISO 14001. Om du vill veta mer om vårt miljöarbete så är du välkommen att kontakta oss.